PMK PMTG321A

infos
Switchable passive voltage probe, 55/300 V, 1:1/10:1, 20/350 MHz, 10MOhm, 15/105 pF

PMK PMS221A

infos
Switchable passive voltage probe, 55/300 V, 1:1/10:1, 20/150 MHz, 10MOhm, 13/78 pF

PMK PMT221A

infos
Switchable passive voltage probe, 55/330 V, 1:1/10:1, 30/250 MHz, 10MOhm, 13/80 pF

Testoon TV

Testoon

New Flir Exx-series

Testo Smart Probes